Hyakunin Issaku TOP >> Gallery

*Click on each icon to view the work.

Now Loading...

Now Loading...

 • (1)Aki no ta no Kario no io no Toma o arami Waga koromode wa Tsuyu ni nure tsutsu
 • (2)Haru sugite Natsu ki ni kerashi Shirotae no Koromo hosu cho Ama-no-Kaguyama
 • (3)Ashibiki no Yamadori no o no Shidari o no Naganagashi yo o Hitori ka mo nem
 • (4)Tago no Ura ni Uchi idete mireba Shirotae no Fuji no takane ni Yuki wa furi tsutsu
 • (5)Okuyama ni Momiji fumiwake Naku shika no Koe kiku toki zo Aki wa kanashiki
 • (6)Kasasagi no Wataseru hashi ni Oku shimo no Shiroki o mireba Yo zo fuke ni keru
 • (7)Ama no hara Furisake mireba Kasuga naru Mikasa no yama ni Ideshi tsuki kamo
 • (8)Waga io wa Miyako no tatsumi Shika zo sumu Yo o Ujiyama to Hito wa iu nari
 • (9)Hana no iro wa Utsuri ni keri na Itazura ni Waga mi yo ni furu Nagame seshi ma ni
 • (10)Kore ya kono Yuku mo kaeru mo Wakarete wa Shiru mo shiranu mo Osaka no seki
 • (11)Wata no hara Yasoshima kakete Kogi idenu to Hito ni wa tsugeyo Ama no tsuri bune
 • (12)Ama tsu kaze Kumo no kayoiji Fuki toji yo Otome no sugata Shibashi todomem
 • (13)Tsukuba ne no Mine yori otsuru Minano-gawa Koi zo tsumorite Fuchi to nari nuru
 • (14)Michinoku no Shinobu mojizuri Tare yue ni Midare some ni shi Ware nara nakuni
 • (15)Kimi ga tame Haru no no ni idete Wakana tsumu Waga koromode ni Yuki wa furi tsutsu
 • (16)Tachi wakare Inaba no yama no Mine ni oru Matsu to shi kikaba Ima kaeri kom
 • (17)Chihayaburu Kamiyo mo kikazu Tatsuta-gawa Kara-kurenai ni Mizu kukuru to wa
 • (18)Sumi no e no Kishi ni yoru nami Yoru sae ya Yume no kayoi ji Hito me yoku ram
 • (19)Naniwa gata Mijikaki ashi no Fushi no ma mo Awade kono yo o Sugushite yo to ya
 • (20)Wabi nureba Ima hata onaji Naniwa naru Mi o tsukushite mo Awam to zo omo
 • (21)Ima kom to Iishi bakari ni Nagatsuki no Ariake no tsuki o Machi idetsuru kana
 • (22)Fuku kara ni Aki no kusaki no Shiorureba Mube yama kaze o Arashi to iuram
 • (23)Tsuki mireba Chiji ni mono koso Kanashi kere Waga mi hitotsu no Aki ni wa aranedo
 • (24)Kono tabi wa Nusa mo toriaezu Tamukeyama Momiji no nishiki Kami no mani mani
 • (25)Na ni shi owaba Osakayama no Sanekazura Hito ni shirarede Kuru yoshi mogana
 • (26)Ogurayama Mine no momijiba Kokoro araba Ima hitotabi no Miyuki matanam
 • (27)Mika no Hara Wakite nagaruru Izumi-gawa Itsu mi ki tote ka Koishi karuram
 • (28)Yamazato wa Fuyu zo sabishisa Masari keru Hitome mo kusa mo Karenu to omoeba
 • (29)Kokoroate ni Orabaya oram Hatsushimo no Oki madowaseru Shiragiku no hana
 • (30)Ariake no Tsurenaku mieshi Wakare yori Akatsuki bakari Uki mono wa nashi
 • (31)Asaborake Ariake no tsuki to Miru made ni Yoshino no sato ni Fureru shirayuki
 • (32)Yama gawa ni Kaze no kaketaru Shigarami wa Nagare mo aenu Momiji nari keri
 • (33)Hisakata no Hikari nodokeki Haru no hi ni Shizu-gokoro naku Hana no chiruram
 • (34)Tare o ka mo Shiru hito ni sem Takasago no Matsu mo mukashi no Tomo nara nakuni
 • (35)Hito wa isa Kokoro mo shirazu Furusato wa Hana zo mukashi no Ka ni nioi keru
 • (36)Natsu no yo wa Mada yoi nagara Akenuru o Kumo no izuko ni Tsuki yadoruram
 • (37)Shiratsuyu ni Kaze no fukishiku Aki no no wa Tsuranuki tomenu Tama zo chiri keru
 • (38)Wasuraruru Mi o ba omowazu Chikaite shi Hito no inochi no Oshiku mo aru kana
 • (39)Asajiu no Ono no shinohara Shinoburedo Amarite nado ka Hito no koishiki
 • (40)Shinoburedo Iro ni ide ni keri Waga koi wa Mono ya omou to Hito no tou made
 • (41)Koisu cho Waga na wa madaki Tachi ni keri Hito shirezu koso Omoi some shika
 • (42)Chigiriki na Katami ni sode o Shibori tsutsu Sue-no-Matsuyama Nami kosaji to wa
 • (43)Ai mite no Nochi no kokoro ni Kurabureba Mukashi wa mono o Omowazari keri
 • (44)Oo koto no Taete shi nakuba Nakanaka ni Hito o mo mi o mo Urami zaramashi
 • (45)Aware to mo Iu beki hito wa Omoede Mi no itazura ni Narinu beki kana
 • (46)Yura no to o Wataru funabito Kaji o tae Yukue mo shiranu Koi no michi kana
 • (47)Yaemugura Shigereru yado no Sabishiki ni Hito koso miene Aki wa ki ni keri
 • (48)Kaze o itami Iwa utsu nami no Onore nomi Kudakete mono o Omou koro kana
 • (49)Mikakimori Eji no taku hi no Yoru wa moe Hiru wa kie tsutsu Mono o koso omoe
 • (50)Kimi ga tame Oshi karazarishi Inochi sae Nagaku mogana to Omoi keru kana
 • (51)Kaku to dani Eyawa ibuki no Sashimogusa Sashimo shiraji na Moyuru omoi o
 • (52)Akenureba Kururu mono to wa Shiri nagara Nao urameshiki Asaborake kana
 • (53)Nageki tsutsu Hitori nuru yo no Akuru ma wa Ikani hisashiki Mono to ka wa shiru
 • (54)Wasureji no Yukusue made wa Katakereba Kyo o kagiri no Inochi to mogana
 • (55)Taki no oto wa Taete hisashiku Narinuredo Na koso nagarete Nao kikoe kere
 • (56)Arazaram Kono yo no hoka no Omoide ni Ima hitotabi no Ou koto mogana
 • (57)Meguri aite Mishi ya sore to mo Wakanu ma ni Kumo-gakure ni shi Yowa no tsuki kana
 • (58)Arimayama Ina no sasahara Kaze fukeba Ide soyo hito o Wasure ya wa suru
 • (59)Yasurawade Nenamashi mono o Sayo fukete Katabuku made no Tsuki o mishi kana
 • (60)Ooeyama Ikuno no michi no To kereba Mada fumi mo mizu Ama-no-Hashidate
 • (61)Inishie no Nara no miyako no Yae-zakura Kyo kokonoe ni Nioi nuru kana
 • (62)Yo o komete Tori no sorane wa Hakaru tomo Yo ni Osaka no Seki wa yurusaji
 • (63)Ima wa tada Omoi taenam To bakari wo Hito-zute nara de Iu yoshi mogana
 • (64)Asaborake Uji no kawagiri Tae-dae ni Araware wataru Seze no ajirogi
 • (65)Urami wabi Hosanu sode da ni Aru mono o Koi ni kuchinam Na koso oshi kere
 • (66)Morotomo ni Aware to omoe Yama-zakura Hana yori hoka ni Shiru hito mo nashi
 • (67)Haru no yo no Yume bakari naru Tamakura ni Kainaku tatam Na koso oshi kere
 • (68)Kokoro ni mo Arade ukiyo ni Nagaraeba Koishikaru beki Yowa no tsuki kana
 • (69)Arashi fuku Mimuro no yama no Momijiba wa Tatsuta no kawa no Nishiki nari keri
 • (70)Sabishisa ni Yado o tachi idete Nagamureba Izuko mo onaji Aki no yugure
 • (71)Yu sareba Kadota no inaba Otozurete Ashi no maroya ni Akikaze zo fuku
 • (72)Oto ni kiku Takashi no hama no Adanami wa Kakeji ya sode no Nure mo koso sure
 • (73)Takasago no Onoe no sakura Saki ni keri Toyama no kasumi Tatazu mo aranam
 • (74)Ukari keru Hito o Hatsuse no Yama oroshi Hageshikare to wa Inoranu mono o
 • (75)Chigiri okishi Sasemo ga tsuyu o Inochi ni te Aware kotoshi no Aki mo inumeri
 • (76)Wata no hara Kogi idete mireba Hisakata no Kumoi ni mago Okitsu shiranami
 • (77)Se o hayami Iwa ni sekaruru Takigawa no Warete mo sue ni Awam to zo omo
 • (78)Awaji shima Kayo chidori no Naku koe ni Ikuyo nezamenu Suma no sekimori
 • (79)Akikaze ni Tanabiku kumo no Taema yori More izuru tsuki no Kage no sayakesa
 • (80)Nagakaram Kokoro mo shirazu Kurokami no Midarete kesa wa Mono o koso omoe
 • (81)Hototogisu Nakitsuru kata o Nagamureba Tada ariake no Tsuki zo nokoreru
 • (82)Omoi wabi Satemo inochi wa Aru mono o Uki ni taenu wa Namida nari keri
 • (83)Yo no naka yo Michi koso nakere Omoi iru Yama no oku ni mo Shika zo naku naru
 • (84)Nagaraeba Mata konogoro ya Shinobarem Ushi to mishi yo zo Ima wa koishiki
 • (85)Yo mo sugara Mono omo koro wa Ake yarade Neya no hima sae Tsure nakari keri
 • (86)Nageke tote Tsuki ya wa mono o Omowasuru Kakochi-gao naru Waga namida kana
 • (87)Murasame no Tsuyu mo mada hinu Maki no ha ni Kiri tachinoboru Aki no yugure
 • (88)Naniwae no Ashi no karine no Hitoyo yue Mi o tsukushite ya Koi wataru beki
 • (89)Tama no o yo Taenaba taene Nagaraeba Shinoburu koto no Yowari mo zo suru
 • (90)Misebaya na Ojima no ama no Sode dani mo Nure ni zo nureshi Iro wa kawarazu
 • (91)Kirigirisu Naku ya shimo yo no Samushiro ni Koromo katashiki Hitori kamo nem
 • (92)Waga sode wa Shiohi ni mienu Oki no ishi no Hito koso shirane Kawaku ma mo nashi
 • (93)Yo no naka wa Tsune ni mogamo na Nagisa kogu Ama no obune no Tsuna de kanashi mo
 • (94)Miyoshino no Yama no akikaze Sayo fukete Furusato samuku Koromo utsu nari
 • (95)Ookenaku Ukiyo no tami ni Ou kana Waga tatsu soma ni Sumizome no sode
 • (96)Hana sasou Arashi no niwa no Yuki nara de Furi yuku mono wa Waga mi nari keri
 • (97)Konu hito o Matsuho no ura no Yunagi ni Yaku ya moshio no Mi mo kogare tsutsu
 • (98)Kaze soyogu Nara no ogawa no Yugure wa Misogi zo natsu no Shirushi nari keru
 • (99)Hito mo oshi Hito mo urameshi Ajiki naku Yo o omo yue ni Mono omo mi wa
 • (100)Momoshiki ya Furuki nokiba no Shinobu ni mo Nao amari aru Mukashi nari keri
 • (1)Aki no ta no Kario no io no Toma o arami Waga koromode wa Tsuyu ni nure tsutsu
 • (2)Haru sugite Natsu ki ni kerashi Shirotae no Koromo hosu cho Ama-no-Kaguyama
 • (3)Ashibiki no Yamadori no o no Shidari o no Naganagashi yo o Hitori ka mo nem
 • (4)Tago no Ura ni Uchi idete mireba Shirotae no Fuji no takane ni Yuki wa furi tsutsu
 • (5)Okuyama ni Momiji fumiwake Naku shika no Koe kiku toki zo Aki wa kanashiki
 • (6)Kasasagi no Wataseru hashi ni Oku shimo no Shiroki o mireba Yo zo fuke ni keru
 • (7)Ama no hara Furisake mireba Kasuga naru Mikasa no yama ni Ideshi tsuki kamo
 • (8)Waga io wa Miyako no tatsumi Shika zo sumu Yo o Ujiyama to Hito wa iu nari
 • (9)Hana no iro wa Utsuri ni keri na Itazura ni Waga mi yo ni furu Nagame seshi ma ni
 • (10)Kore ya kono Yuku mo kaeru mo Wakarete wa Shiru mo shiranu mo Osaka no seki
 • (11)Wata no hara Yasoshima kakete Kogi idenu to Hito ni wa tsugeyo Ama no tsuri bune
 • (12)Ama tsu kaze Kumo no kayoiji Fuki toji yo Otome no sugata Shibashi todomem
 • (13)Tsukuba ne no Mine yori otsuru Minano-gawa Koi zo tsumorite Fuchi to nari nuru
 • (14)Michinoku no Shinobu mojizuri Tare yue ni Midare some ni shi Ware nara nakuni
 • (15)Kimi ga tame Haru no no ni idete Wakana tsumu Waga koromode ni Yuki wa furi tsutsu
 • (16)Tachi wakare Inaba no yama no Mine ni oru Matsu to shi kikaba Ima kaeri kom
 • (17)Chihayaburu Kamiyo mo kikazu Tatsuta-gawa Kara-kurenai ni Mizu kukuru to wa
 • (18)Sumi no e no Kishi ni yoru nami Yoru sae ya Yume no kayoi ji Hito me yoku ram
 • (19)Naniwa gata Mijikaki ashi no Fushi no ma mo Awade kono yo o Sugushite yo to ya
 • (20)Wabi nureba Ima hata onaji Naniwa naru Mi o tsukushite mo Awam to zo omo
 • (21)Ima kom to Iishi bakari ni Nagatsuki no Ariake no tsuki o Machi idetsuru kana
 • (22)Fuku kara ni Aki no kusaki no Shiorureba Mube yama kaze o Arashi to iuram
 • (23)Tsuki mireba Chiji ni mono koso Kanashi kere Waga mi hitotsu no Aki ni wa aranedo
 • (24)Kono tabi wa Nusa mo toriaezu Tamukeyama Momiji no nishiki Kami no mani mani
 • (25)Na ni shi owaba Osakayama no Sanekazura Hito ni shirarede Kuru yoshi mogana
 • (26)Ogurayama Mine no momijiba Kokoro araba Ima hitotabi no Miyuki matanam
 • (27)Mika no Hara Wakite nagaruru Izumi-gawa Itsu mi ki tote ka Koishi karuram
 • (28)Yamazato wa Fuyu zo sabishisa Masari keru Hitome mo kusa mo Karenu to omoeba
 • (29)Kokoroate ni Orabaya oram Hatsushimo no Oki madowaseru Shiragiku no hana
 • (30)Ariake no Tsurenaku mieshi Wakare yori Akatsuki bakari Uki mono wa nashi
 • (31)Asaborake Ariake no tsuki to Miru made ni Yoshino no sato ni Fureru shirayuki
 • (32)Yama gawa ni Kaze no kaketaru Shigarami wa Nagare mo aenu Momiji nari keri
 • (33)Hisakata no Hikari nodokeki Haru no hi ni Shizu-gokoro naku Hana no chiruram
 • (34)Tare o ka mo Shiru hito ni sem Takasago no Matsu mo mukashi no Tomo nara nakuni
 • (35)Hito wa isa Kokoro mo shirazu Furusato wa Hana zo mukashi no Ka ni nioi keru
 • (36)Natsu no yo wa Mada yoi nagara Akenuru o Kumo no izuko ni Tsuki yadoruram
 • (37)Shiratsuyu ni Kaze no fukishiku Aki no no wa Tsuranuki tomenu Tama zo chiri keru
 • (38)Wasuraruru Mi o ba omowazu Chikaite shi Hito no inochi no Oshiku mo aru kana
 • (39)Asajiu no Ono no shinohara Shinoburedo Amarite nado ka Hito no koishiki
 • (40)Shinoburedo Iro ni ide ni keri Waga koi wa Mono ya omou to Hito no tou made
 • (41)Koisu cho Waga na wa madaki Tachi ni keri Hito shirezu koso Omoi some shika
 • (42)Chigiriki na Katami ni sode o Shibori tsutsu Sue-no-Matsuyama Nami kosaji to wa
 • (43)Ai mite no Nochi no kokoro ni Kurabureba Mukashi wa mono o Omowazari keri
 • (44)Oo koto no Taete shi nakuba Nakanaka ni Hito o mo mi o mo Urami zaramashi
 • (45)Aware to mo Iu beki hito wa Omoede Mi no itazura ni Narinu beki kana
 • (46)Yura no to o Wataru funabito Kaji o tae Yukue mo shiranu Koi no michi kana
 • (47)Yaemugura Shigereru yado no Sabishiki ni Hito koso miene Aki wa ki ni keri
 • (48)Kaze o itami Iwa utsu nami no Onore nomi Kudakete mono o Omou koro kana
 • (49)Mikakimori Eji no taku hi no Yoru wa moe Hiru wa kie tsutsu Mono o koso omoe
 • (50)Kimi ga tame Oshi karazarishi Inochi sae Nagaku mogana to Omoi keru kana
 • (51)Kaku to dani Eyawa ibuki no Sashimogusa Sashimo shiraji na Moyuru omoi o
 • (52)Akenureba Kururu mono to wa Shiri nagara Nao urameshiki Asaborake kana
 • (53)Nageki tsutsu Hitori nuru yo no Akuru ma wa Ikani hisashiki Mono to ka wa shiru
 • (54)Wasureji no Yukusue made wa Katakereba Kyo o kagiri no Inochi to mogana
 • (55)Taki no oto wa Taete hisashiku Narinuredo Na koso nagarete Nao kikoe kere
 • (56)Arazaram Kono yo no hoka no Omoide ni Ima hitotabi no Ou koto mogana
 • (57)Meguri aite Mishi ya sore to mo Wakanu ma ni Kumo-gakure ni shi Yowa no tsuki kana
 • (58)Arimayama Ina no sasahara Kaze fukeba Ide soyo hito o Wasure ya wa suru
 • (59)Yasurawade Nenamashi mono o Sayo fukete Katabuku made no Tsuki o mishi kana
 • (60)Ooeyama Ikuno no michi no To kereba Mada fumi mo mizu Ama-no-Hashidate
 • (61)Inishie no Nara no miyako no Yae-zakura Kyo kokonoe ni Nioi nuru kana
 • (62)Yo o komete Tori no sorane wa Hakaru tomo Yo ni Osaka no Seki wa yurusaji
 • (63)Ima wa tada Omoi taenam To bakari wo Hito-zute nara de Iu yoshi mogana
 • (64)Asaborake Uji no kawagiri Tae-dae ni Araware wataru Seze no ajirogi
 • (65)Urami wabi Hosanu sode da ni Aru mono o Koi ni kuchinam Na koso oshi kere
 • (66)Morotomo ni Aware to omoe Yama-zakura Hana yori hoka ni Shiru hito mo nashi
 • (67)Haru no yo no Yume bakari naru Tamakura ni Kainaku tatam Na koso oshi kere
 • (68)Kokoro ni mo Arade ukiyo ni Nagaraeba Koishikaru beki Yowa no tsuki kana
 • (69)Arashi fuku Mimuro no yama no Momijiba wa Tatsuta no kawa no Nishiki nari keri
 • (70)Sabishisa ni Yado o tachi idete Nagamureba Izuko mo onaji Aki no yugure
 • (71)Yu sareba Kadota no inaba Otozurete Ashi no maroya ni Akikaze zo fuku
 • (72)Oto ni kiku Takashi no hama no Adanami wa Kakeji ya sode no Nure mo koso sure
 • (73)Takasago no Onoe no sakura Saki ni keri Toyama no kasumi Tatazu mo aranam
 • (74)Ukari keru Hito o Hatsuse no Yama oroshi Hageshikare to wa Inoranu mono o
 • (75)Chigiri okishi Sasemo ga tsuyu o Inochi ni te Aware kotoshi no Aki mo inumeri
 • (76)Wata no hara Kogi idete mireba Hisakata no Kumoi ni mago Okitsu shiranami
 • (77)Se o hayami Iwa ni sekaruru Takigawa no Warete mo sue ni Awam to zo omo
 • (78)Awaji shima Kayo chidori no Naku koe ni Ikuyo nezamenu Suma no sekimori
 • (79)Akikaze ni Tanabiku kumo no Taema yori More izuru tsuki no Kage no sayakesa
 • (80)Nagakaram Kokoro mo shirazu Kurokami no Midarete kesa wa Mono o koso omoe
 • (81)Hototogisu Nakitsuru kata o Nagamureba Tada ariake no Tsuki zo nokoreru
 • (82)Omoi wabi Satemo inochi wa Aru mono o Uki ni taenu wa Namida nari keri
 • (83)Yo no naka yo Michi koso nakere Omoi iru Yama no oku ni mo Shika zo naku naru
 • (84)Nagaraeba Mata konogoro ya Shinobarem Ushi to mishi yo zo Ima wa koishiki
 • (85)Yo mo sugara Mono omo koro wa Ake yarade Neya no hima sae Tsure nakari keri
 • (86)Nageke tote Tsuki ya wa mono o Omowasuru Kakochi-gao naru Waga namida kana
 • (87)Murasame no Tsuyu mo mada hinu Maki no ha ni Kiri tachinoboru Aki no yugure
 • (88)Naniwae no Ashi no karine no Hitoyo yue Mi o tsukushite ya Koi wataru beki
 • (89)Tama no o yo Taenaba taene Nagaraeba Shinoburu koto no Yowari mo zo suru
 • (90)Misebaya na Ojima no ama no Sode dani mo Nure ni zo nureshi Iro wa kawarazu
 • (91)Kirigirisu Naku ya shimo yo no Samushiro ni Koromo katashiki Hitori kamo nem
 • (92)Waga sode wa Shiohi ni mienu Oki no ishi no Hito koso shirane Kawaku ma mo nashi
 • (93)Yo no naka wa Tsune ni mogamo na Nagisa kogu Ama no obune no Tsuna de kanashi mo
 • (94)Miyoshino no Yama no akikaze Sayo fukete Furusato samuku Koromo utsu nari
 • (95)Ookenaku Ukiyo no tami ni Ou kana Waga tatsu soma ni Sumizome no sode
 • (96)Hana sasou Arashi no niwa no Yuki nara de Furi yuku mono wa Waga mi nari keri
 • (97)Konu hito o Matsuho no ura no Yunagi ni Yaku ya moshio no Mi mo kogare tsutsu
 • (98)Kaze soyogu Nara no ogawa no Yugure wa Misogi zo natsu no Shirushi nari keru
 • (99)Hito mo oshi Hito mo urameshi Ajiki naku Yo o omo yue ni Mono omo mi wa
 • (100)Momoshiki ya Furuki nokiba no Shinobu ni mo Nao amari aru Mukashi nari keri
JP
EN
PageTop